Kompetensrådet

KOMPETENSRÅDETS UPPDRAG

Kompetensrådet ansvarar för att tillsammans med verksamhetens medarbetare utforma, följa upp och revidera Skärteknikcentrums Kompetensagenda. Agendan är ett styrdokument för verksamhet och insatser som har som målsättning att underlätta för medlemsföretagens och branschens arbete med att kompetenssäkra sin produktion.

KOMPETENSAGENDAN

Kompetensagendan beskriver utmaningar som branschens företag står inför kopplat till strategisk kompetensförsörjning och för varje utmaning formulerar Kompetensrådet prioriterade insatsområden. Dessa fungerar i sin tur som riktlinjer för Skärteknikcentrums verksamhetsplanering både på kort och lång sikt.

CNC Teknik2017 – branschens system för validering och certifiering av yrkeskompetens ska spridas så att det blir ett självklart val för medlemsföretag och andra företag i branschen att validera och certifiera sina medarbetare som en del av arbetet med att kompetenssäkra produktionen. Strukturen med ackrediterade testcenter med behöriga testledare ska vidareutvecklas för att säkerställa tillgänglighet oavsett var företaget är lokaliserat.

Svensk industrivalidering – fortsatt samarbete med industrins övriga delbranscher och parter ska ge branschens företag tillgång till BAS-konceptets valideringsmodeller, nya effektiva verktyg och offentligt finansierade stöd för arbetet med strategisk kompetensutveckling. Samarbetet ska ta tillvara branschens intressen och behov i de nationella sammanhang där beslut fattas kring förutsättningar för industrins kompetensförsörjning.

Kompetensutveckling – samverkan med utbildningsaktörer, teknik- och materialleverantörer och fristående konsulter ska ge branschens ledare och medarbetare möjligheter till kvalitetssäkrad kompetensutveckling i form av teknikträffar, seminarier, nätverk och konferenser. Medlemsföretag ska erbjudas möjlighet till koordination och samordning av internutbildning.

Yrkesutbildning – genom att delta i branschråd, programråd och referensgrupper kopplade till det formella utbildningssystemet ska Skärteknikcentrum bidra till ökad relevans och kvalitet samt tillräcklig dimensionering av yrkesutbildning på samtliga nivåer inom det formella utbildningssystemet. I samverkan med Arbetsförmedlingen på regional och nationell nivå ska Skärteknikcentrum medverka till att branschens certifikat och kompetensbevis blir vägledande för upphandling av arbetsmarknadsutbildning.

KOMPETENSRÅDET

Skärteknikcentrums styrelse har beslutat att ett Kompetensråd ska inrättas under 2018.

Branschens olika typer företag, stora och små med olika produktion, ska utgöra majoritet i Kompetensrådet. Representation från utbildningssektorn ska komplettera rådet. En god nationell spridning eftersträvas.

Kompetensrådet ska genomföra två arbetsmöten per år. Mindre arbetsmöten kring specifika frågor där några ur rådet deltar kan också förekomma. Mötena genomförs på olika medlemsföretag eller företag i Skärteknikcentrums nätverk.

Skärteknikcentrum arbetar nu med förberedelser för att nominera representanter till Kompetensrådet.

Kontakta Ingegerd Green om du som medlemsföretag är intresserad av att medverka eller vill veta mer.