Svensk Industrivalidering

Viktig information med anledning av coronapandemin

Efterfrågan är stor på att kunna fortsätta med branschvalidering och kompetensutveckling för yrkesverksamma även när det råder besöksförbud på många företag eller när social distansering gör det svårt för testcenter att arbeta som vanligt. Därför har vi arbetat fram ett avtal med villkor och instruktioner för branschvalidering med testledare på distans. Syftet med avtalet och instruktionerna är att säkerställa fortsatt kvalitet och pålitlighet i systemet även under dessa särskilda omständigheter. Avtalet skickas ut till samtliga ackrediterade testcenter under de närmaste dagarna.

SVENSK INDUSTRIVALIDERING

– EN BRANSCHGEMENSAM VALIDERINGSMODELL

SKÄRTEKNIKCENTRUM samarbetar med övriga parter och branschorganisationer inom industrin och utvecklar ett sammanhållet och kvalitetssäkrat system för validering av industrins olika bas- och yrkeskompetenser.

Svensk Industrivalidering

SVENSK INDUSTRIVALIDERING är namnet för det branschgemensamma arbetet som omfattar dels en branschgemensam validering, dels en branschspecifik validering. För skärteknikbranschen heter den branschspecifika valideringen CNC Teknik2017.

BASKONCEPTET validerar kompetens som är gemensam för dagens industriarbete oavsett inom vilken del av industrin en arbetar.

Industriteknik BAS omfattar grundläggande kompetens för arbete inom industrin oavsett arbetsuppgifter och bransch.
Läs mer >>

Automation BAS omfattar grundläggande kompetens för maskin- och processoperatörer som hanterar automatiska system och applikationer i sitt dagliga arbete.
Läs mer >>

Underhåll BAS omfattar grundläggande kompetens för operatörer med ett utökat underhållsansvar.
Läs mer >>

BRANSCHKONCEPTET validerar branschspecifika kompetenskrav som till exempel CNC Teknik2017. Fler exempel kan vara processoperatörer inom kemibranschen, licensierade svetsare, gjuterioperatörer och underhållsmekaniker.

Svensk industrivalidering innebär att ett företag kan arbeta metodiskt och strukturerat med att utveckla medarbetarnas kompetens i ett system som täcker befintliga funktioner och kompetenskrav.

Validering och kompetensutvecklingsinsatser erbjuds genom ett nätverk av ackrediterade testcenter som finns på ett 80-tal orter i landet.