Skärteknisk BRYGGA

Skärteknisk brygga

Skärteknisk BRYGGA har som syfte att överföra nya och innovativa teknologier, från forskningsinstitut till små och medelstora företag som arbetar med skärande bearbetning. Detta kommer att leda till ökad innovations- och konkurrenskraft hos branschens företag.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Skärteknisk BRYGGA? Ta kontakt med Jacek Kaminski så berättar han mer!

Hur går det till?

Inom projektets ramar har vi identifierat teknologier som är klara för implementering, och utifrån dessa gjort ett urval av case. I arbetet fungerar Skärteknikcentrum Sverige som en brygga mellan forskningsinstitut och företag som saknar egna utvecklingsavdelningar.

Målet med varje teknologi är att uppnå en cirkulär ekonomi och minskad resursanvändning hos dig som företag.

Hur går det till?

Inom projektets ramar har vi identifierat teknologier som är klara för implementering, och utifrån dessa gjort ett urval av case. I arbetet fungerar Skärteknikcentrum Sverige som en brygga mellan forskningsinstitut och företag som saknar egna utvecklingsavdelningar.

Målet med varje teknologi är att uppnå en cirkulär ekonomi och minskad resursanvändning hos dig som företag.

Aktuella case

Genom att anmäla ditt intresse för ett case kommer du som företag att få vara med på en spännande resa som kommer att ge direkt nytta i din produktion. Varje case kommer vi att vidareutveckla och anpassa så att det passar ditt nuvarande och framtida behov.

Tillsammans med andra företag och forskningsinstitut är du med och påverkar utvecklingen av ny kunskap och innovativa teknologier.

Kontakta Jacek Kaminiski för att anmäla ditt intresse eller för att få reda på mer.

1. Detektering av skadliga vibrationer i stångautomater

Syfte och mål:

Målet med detta projekt är att utveckla ett system för att tidigt upptäcka initiala vibrationer i stångmaskiner för att undvika allvarliga problem relaterade till maskinskador, verktygshaverier och tillverkning av defekta produkter. När initiala vibrationer upptäcks bör systemet automatiskt vidta åtgärder, såsom att minska spindelhastigheten eller i särskilda fall helt stoppa maskinen.

Förväntat resultat:

Det förväntade projektresultatet kommer att vara ett plug-and-play, kostnadseffektivt system för skydd av svarvar utrustade med stångmagasin. I första steget kommer en utvärdering av den nuvarande processen, såsom kartläggning av vibrationsnivåer i ett stångmagasin, att genomföras. I nästa steg kommer ett prototypsystem att utvecklas och testas i en verklig tillverkningsmiljö.

2. Kvalitetssäkring av produkter genom användning av intelligent bildbehandlingssystem

Syfte och mål:

Målet med detta projekt är att använda ett intelligent bildbehandlingssystem för kvalitetssäkring av tillverkade produkter. Systemet kommer att använda artificiell intelligens och avancerade bildanalystekniker för att automatiskt inspektera och bedöma kvaliteten på tillverkade komponenter. Fokus kommer att ligga på att säkerställa att komponenterna är fria från skador och repor samt att de uppfyller nödvändig dimensionell noggrannhet, som längd, diameter och form.

Förväntat resultat:

Det förväntade resultatet från detta projekt kommer att vara ett plug-and-play, kostnadseffektivt system som använder en eller flera kameror för att analysera tillverkade produkter. Avancerade algoritmer baserade på djupinlärning kommer att analysera bilderna för att upptäcka defekter, avvikelser eller avvikelser från kvalitetsstandarder.

3. Påverkan av variationer i skärvätskekoncentrationen på verktygslivslängd, produktkvalitet och tillverkningsekonomi

Syfte och mål:

Det är väl känt att koncentrationen av skärvätska har en betydande påverkan på bearbetningsresultaten. En optimal koncentration förbättrar verktygslivslängden genom att minska friktion, avleda värme och därmed förlänga verktygslivslängden. Att hitta rätt balans i koncentrationen är avgörande för kostnadseffektivitet och produktkvalitet. En alltför hög koncentration av skärvätska kan öka tillverkningskostnaderna, medan otillräckliga nivåer kan negativt påverka produktkvaliteten, verktygslivslängden och tillverkningskostnader. Wallenius Water Innovation har utvecklat en ny lösning för underhåll av skärvätskor.

Förväntat resultat:

Djup förståelse för hur koncentrationsnivån och variationer i koncentrationen av skärvätska påverkar kvaliteten på bearbetade komponenter, såsom yttopografi, dimensionell noggrannhet och de totala tillverkningskostnaderna.Formulärets nederkant

4. Smarta investeringar: Utveckling av ett stödverktyg för korrekt specifikation vid köp av verktygsmaskiner

Syfte och mål:

Syftet med detta arbete är att utveckla en metodik för inköp av nya maskiner eller utrustning. Inköp av nya maskiner eller utrustning är komplicerat och kräver djup teknisk och ekonomisk kunskap relaterad till tillverkningsprocesser. Tyvärr saknar många små och medelstora företag den nödvändiga kunskapen och avstår i många fall från kritiska investeringar eller fattar felaktiga beslut vid inköp av maskiner.

Förväntat resultat:

Resultatet från detta arbete kommer att vara detaljerade specifikationer som beskriver hur man definierar tekniska krav, lönsamhetsberäkningar och vad som bör ingå i inköpsorder som är viktiga för framgångsrika investeringar. De utvecklade specifikationerna kommer att användas som riktlinjer för planerade investeringar och som checklistor för alla aktiviteter som leder till en lyckad inköpsorder.

5. Utveckling av användarvänliga, standardiserade procedurer för kapabilitetstester av verktygsmaskiner

Syfte och mål:

Det är allmänt erkänt att en maskins skick naturligt försämras under maskinens livslängd. Denna försämring påverkar inte bara kvaliteten på de producerade komponenterna utan ofta leder till oförutsedda maskinstopp, vilket påverkar de totala tillverkningskostnaderna. Det primära målet med detta projekt är att skapa användarvänliga och standardiserade procedurer för effektiv övervakning av verktygsmaskinernas kapabilitet.

Förväntat resultat:

Resultaten från detta projekt kommer att inkludera specifikationer som beskriver metodiken för kapabilitetstester av verktygsmaskiner med avseende på olika kritiska parametrar, såsom statisk och dynamisk styvhet, positionsnoggrannhet, repeterbarhet, spel, vändglapp, med mera. Försämringen över maskinens livslängd kommer att visualiseras genom diagram, med kritiska trösklar som indikatorer för nödvändiga översyner av maskinernas delsystem.