Stadgar

STADGAR för Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige

Omarbetade och antagna vid årsmöten i oktober 2018 och mars 2019.
Namnändring antagen oktober 2018.

§ 1. Namn
Den ideella föreningens namn är: Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige.
På engelska: SWEDISH ASSOCIATION for Machined Components förkortat SAMC.

§ 2. Ändamål
Föreningens ändamål är att inom sitt område:

a) vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen och att lämna varandra råd och assistans
b) främja gemensamma intressen på såväl det kommersiella som det tekniska området
c) representera branschen vid kontakter med såväl nationella som internationella myndigheter och organisationer och att vidta åtgärder när så bedöms vara nödvändigt
d) verka för gemensamma utbildningsaktiviteter
e) arbeta för branschens utveckling
f) att inom området etablera ett utbyte medlemmarna emellan vad gäller service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande
g) vara medlem i Syndicat International du Décolletage (SID).

§ 3. Säte
Föreningen har sitt säte på den ort där servicebolaget administreras.

§ 4. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 5. Servicebolag
Föreningens verksamhet bedrivs i servicebolaget ”Skärteknikcentrum Sverige AB”.

§ 6. Medlemskap

a) Till medlemmar i föreningen kan styrelsen anta varje producerande företag i Sverige som har skärande bearbetning i sin verksamhet. Dessutom har styrelsen möjlighet att ansluta tekniska medlemmar.
b) Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till föreningens styrelse.
c) Utträde ur föreningen kan ske endast vid verksamhetsårets utgång. Medlemskap skall sägas upp genom skriftlig anmälan till styrelsen senast sex månader före verksamhetsårets utgång. Styrelsen kan dock medge kortare uppsägningstid. Den som utträder ur föreningen har inte rätt att återfå erlagda avgifter eller annan andel i föreningens eller servicebolagets tillgångar.
d) Medlem som agerar i strid mot föreningens ändamål enligt § 2 ovan kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning skall fattas av årsmötet med majoritet som anges i § 17. Medlemskap medför att medlem samtidigt befullmäktigar föreningen att för medlems räkning upphandla tjänster från Skärteknikcentrum Sverige AB.

§ 7. Organisation
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser en styrelse som ansvarar för föreningens löpande verksamhet.

§ 8. Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas en gång per verksamhetsår före december månads utgång. På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

a) val av mötesordförande
b) upprättande och godkännande av röstlängd
c) val av justeringsman
d) prövning av om årsmötet blivit behörigt sammankallat
e) framläggande av årsredovisning för förening och bolag
f) fastställelse av årsredovisning för förening och bolag
g) val av styrelse för förening
h) val av valberedning
i) val av representation till servicebolagets bolagsstämma
j) framläggande av budget för nästkommande verksamhetsår
k) fastställande av medlemsavgift till föreningen och serviceavgift till bolaget.

Varje vid mötet företrätt ordinarie medlemsföretag äger en röst. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat sägs i § 6 och § 17.

Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

Medlem som önskar ta upp fråga av väsentlig betydelse för föreningen bör anmäla denna skriftligen till sekretariatet minst 14 dagar före årsmötet.

§ 9. Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då så skriftligen begärs av minst fem medlemsföretag. I begäran om extra årsmöte skall anges de frågor som det extra årsmötet skall behandla.

§ 10. Kallelse
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte, med dagordning, skall utsändas skriftligen tidigast 8 veckor och senast 1 vecka före mötet.

§ 11. Styrelse
Årsmötet utser styrelse och bland styrelseledamöterna en ordförande. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst 10 ledamöter. Styrelseledamöter väljs för två år så att cirka hälften nyväljs varje år. Ordföranden väljs dock för ett år i taget. Styrelsen sammankallas av ordföranden. Styrelsesammanträde skall hållas minst en gång per år. Styrelsen är beslutsmässig med minst 50 % av valda ledamöter närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen utser servicebolagets styrelse.

§ 12. Revisor
För revision används servicebolagets auktoriserade revisor.

§ 13. Avgifter
Årsavgiften i föreningen är lika för samtliga medlemmar och fastställs av årsmötet. Serviceavgiften till servicebolaget är enhetlig för samtliga medlemmar.

§ 14. Valberedning
Valberedningen skall föreslå kandidater till styrelsen. Valberedningen skall bestå av två medlemmar samt en styrelseledamot, som är sammankallande.

§ 15. Servicebolag
Föreningens operativa verksamhet bedrivs i det av föreningen helägda bolaget Skärteknikcentrum Sverige AB.

§ 16. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen och eller av styrelsen befullmäktigad representant, enligt notering i styrelseprotokoll. För föreningens förbindelser ansvarar endast dess tillgångar.

§ 17. Stadgeändring eller upplösning av föreningen
För ändring av dessa stadgar samt för beslut om upplösning av föreningen erfordras beslut i två på varandra följande ordinarie eller extra årsmöten med minst sex månaders mellanrum. Beslut fattas med minst ¾ majoritet.

Vid föreningens upplösning skall innestående medel fördelas till medlemmarna i proportion till senast inbetald avgift till servicebolaget.