Ungdomsrådet

UNGDOMSRÅDETS UPPDRAG

Ungdomsrådet ansvarar för att tillsammans med verksamhetens medarbetare utforma, följa upp och revidera Skärteknikcentrums Next-Generation-agenda, som är ett styrdokument för verksamhet och insatser som har som målsättning att underlätta för medlemsföretagens och branschens arbete med att inspirera ungdomar till att välja en yrkeskarriär i branschen.

NEXT GENERATION AGENDA

Agendan beskriver utmaningar som branschens företag står inför vad det gäller rekrytering av nya medarbetare, med fokus på individer upp till 25 år. För varje utmaning som identifieras formulerar Ungdomsrådet prioriterade insatsområden. Dessa fungerar i sin tur som riktlinjer för Skärteknikcentrums verksamhetsplanering både på kort och lång sikt.

Yrkestävlingar – Skärteknikcentrum är med och arrangerar yrkestävlingar i CNC-teknik. Från skoltävlingen Ungdoms-SM på gymnasienivå till WorldSkills, en världsomspännande yrkestävling. Skärteknikcentrum vill på så sätt lyfta industriyrken genom att visa på expertis, visa de bästa talangerna, visa på yrkets komplexitet och ge Skärteknikcentrums medlemmar en möjlighet att möta next generation.

I´m Smart 4.0 – ett branschgemensamt samarbete inom de industriyrken som även arrangerar yrkestävlingar. Ett initiativ för att stärka industrins yrken i yrkestävlingssammanhang. Tillsammans bildar I’m Smart 4.0 en plattform för att göra industribranschen mer attraktiv, synlig och spännande för ungdomar genom att visa mångfalden av möjliga karriärvägar.

Branschorganisationer: IF Metall, Industriarbetsgivarna, Skärteknikcentrum, Svetskomissionen och Teknikföretagen.

Employer Branding – genom att samla och sammanställa kunskap om vad ungdomar prioriterar och förväntar sig av ett framtida arbete ska Skärteknikcentrum ge medlemsföretag och andra företag i branschen information och inspiration att utvecklas som självklara arbetsgivare för allt fler ungdomar.

Karriär i branschen – Skärteknikcentrum ska på olika sätt synliggöra branschens mångfald av arbeten och yrkesroller på ett sätt som motiverar och inspirerar ungdomar att välja utbildning som leder till arbete i branschen.

Relationsbron – genom strukturerade och återkommande aktiviteter där ungdomar får möjlighet att delta på mässor och konferenser där branschens företag, teknik- och materialleverantörer samlas ska ungdomarnas intresse för industrin och branschens intresse för ungdomar utvecklas och stärkas.

UNGDOMSRÅDET

Skärteknikcentrums styrelse har beslutat att ett Ungdomsråd ska inrättas under 2018.

Yngre medarbetare och ledare från branschens olika typer företag, stora och små med olika produktion, ska utgöra majoritet i Ungdomsrådet. Representation från ungdomar i åldern 16-19 år ska komplettera rådet. En god nationell spridning eftersträvas.

Ungdomsrådet ska genomföra två arbetsmöten per år. Mindre arbetsmöten kring specifika frågor där några ur rådet deltar kan också förekomma. Mötena genomförs på olika medlemsföretag eller företag i Skärteknikcentrums nätverk.

Skärteknikcentrum arbetar nu med förberedelser för att nominera representanter till Ungdomsrådet.

Kontakta Ulrika Elmersson om du som medlemsföretag är intresserad av att medverka eller vill veta mer.