CNC-teknik 2017

CNC Teknik2017

– SÄKERSTÄLLER SKÄRTEKNISK KOMPETENS PÅ TRE NIVÅER

CNC Teknik2017 är branschens system för validering, fortbildning utveckling och certifiering av kompetens som krävs för konkurrenskraftig produktion. Systemet omfattar kompetenskrav som branschens företag formulerar och kvalitetssäkrar.

Grönt och blått certifikat säkerställer grundläggande kompetenskrav för till exempel operatörer, beredare, mät- och produktionstekniker.

Svart certifikat säkerställer fördjupad skärteknisk kompetens för till exempel mät- och produktionstekniker, ingenjörer, kvalitets- och produktionschefer. Certifikatet är för tillfället under revision.

CNC Tekniklogga
Slide 1

CNC Teknik2017 är ett validerings- och certifieringssystem som på ett strukturerat sätt utvecklar individen i sitt yrkeskunnande.

Slide 1 - copy

CNC Teknik2017 omfattar kompetenskrav som branschens företag formulerat för operatörer, beredare och produktionstekniker.

ring CNC 3 områden

Validering mot grönt och blått certifikat utförs vid något av de ackrediterade testcenter som är knutna till systemet och leds av utbildade och behöriga testledare. Resultatet visar vilken kompetens som finns eller saknas och ger ett träffsäkert underlag för fortbildning som testcentret kan hjälpa till att planera för.

När kompetenskraven är uppfyllda erhåller individen ett yrkescertifikat från Svenska Skärteknikföreningen och företaget kan kommunicera en dokumenterat kompetenssäkrad produktion till befintliga och blivande kunder.

Med CNC Teknik2017 blir arbetet med att kompetenssäkra produktionen strukturerat och resurseffektivt.

Se hur Gnosjö Automatsvarvning lyfter fram det gröna certifikatet.

Teknik - Grön

GRÖNT CERTIFIKAT

Grönt certifikat säkerställer grundförståelsen för CNC-teknik och en yrkeskompetens för att självständigt kunna arbeta med gott omdöme och använda maskiner, verktyg och utrustning på ett säkert sätt samt producera enligt gällande kvalitets- och produktivitetskrav.

Första steget i valideringen är ett webbaserat kunskapstest med fjorton kompetensområden. Nästa steg är ett praktiskt test som genomförs i verkstadsmiljö. Tid 4+4 timmar.


null
Kompetensområden

Området behandlar kompetens som krävs för att självständigt planera och på ett säkert sätt utföra arbete i daglig produktion/automatiska system på arbetsplatsen samt även kunna följa skydds- och säkerhetsföreskrifter för att förhindra personlig ohälsa och skador.

Området behandlar IT, automatiska system och produktionseffektivitet och förståelse för operatörens roll i datorstyrd industriell produktion för att kunna reagera på och prioritera arbetsuppgifter utifrån oförutsedda händelser i produktion.

Området handlar om vanligt förekommande programkoder och programuppbyggnad för att kunna läsa och förstå ISO baserade CNC program, skilja på program för svarv och fräs samt kunna axelbeteckningar för olika maskintyper och måttjustera med hjälp av radiekompensering.

Området behandlar kvalitetsbegrepp och hur de är kopplade till produktivitet och arbetsresultat, samt kvalitetssystemens betydelse för styrning av företagets processer och rutiner för att kunna arbeta efter fastställda kvalitets- och kundkrav och rapportera och dokumentera kvalitetsmätetal.

Området behandlar CNC maskiners uppbyggnad och funktion, verktyg, industrirobotar, maskin och systemkomponenter för att kunna rigga maskiner med avseende på verktyg och material, kunna skilja på olika typer av robotar och rörelsemönster, hydraulik, pneumatik osv samt givare, ventiler och olika typer av motorer.

Området behandlar det decimala talsystemet med grundläggande metoder för beräkning av reella tal.

Området behandlar olika vanliga materials egenskaper såsom skärbarhet och spånbildning för att kunna säkerställa rätt material utifrån arbetsorder och välja rätt bearbetningsparametrar.

Området behandlar mättekniska begrepp och symboler, fysikaliska storheter samt val av mätmetoder med hänsyn till mätningens noggrannhet och faktorer som kan påverka mätresultat.

Området behandlar omställningens grunder, till exempel arbetsplatsupplägg, 5S, yttre och inre ställ för att kunna planera och genomföra effektiv omställning och ge förståelse för att kunna utnyttja tid och maskin för optimal produktionsekonomi.

Området behandlar detalj- och sammanställningsritning och ger förståelse för tekniska ritningar enligt europeisk standard för att kunna läsa och förstå ritningar och ritningars beteckningar och identifiera ingående komponenter, placering och egenskaper med hjälp av stycklista.

Området behandlar skärverktyg, skärdata, spånbildning och skärprocesser för att kunna identifiera skärkvaliteter, beläggningar, skärgeometrier och dess användningsområden samt kunna beräkna skärdata och se skillnaden mellan vanliga materials olika spånbrytning.

Området behandlar svenska språket med avseende på att kunna läsa och förstå manualer, arbetsinstruktioner och facktext samt hämta information i handböcker och tabeller som används inom verkstadsindustrin.

Området behandlar toleranser, symboler, ritningsangivelser och passningsbegrepp och ger förståelse för grundläggande begrepp för att kunna hämta ISO toleranser, räkna gränsmått, tolka olika toleranser och form- och lägestoleranser på ritningar.

Området behandlar förebyggande och avhjälpande underhåll, grundläggande felsökning, statuskontroll och elsäkerhet för att kunna utföra och dokumentera operatörsunderhåll enligt plan identifiera eventuella felorsaker och ta hänsyn till regler och krav för elsäkerhet.

Teknik - blå

BLÅTT CERTIFIKAT

Blått certifikat säkerställer grundförståelsen för beredningsteknik och en yrkeskompetens för att självständigt kunna planera beredningsarbetet samt göra relevanta val och beräkningar för en fungerande bearbetningsprocess.

Blått certifikat är en breddning och fördjupning av det gröna certifikatet och består av ytterligare tio specifika kompetensområden. Efter det webbaserade kunskapstestet genomförs ett praktiskt test genom framtagning av metod och bearbetningsdata för tillverkning av detalj. Tid 3,5+4,5 timmar.


null
Kompetensområden

Området behandlar grundförståelse av beredningsteknik ur flera perspektiv. Lean produktion och produktkvalitet belyses även.

Området handlar om programkoder och programuppbyggnad för att kunna behandla ISO-baserade CNC-program. Programcykler och skärdata.

Området behandlar CNC-maskiners komponenter, styrsystem, uppbyggnad och funktion. Maskinens nollpunkter, programkoder och symboler. Inmätning av verktyg.

Området behandlar skärdataberäkningar för borrning, svarvning och fräsning. Trigonometri, sinus och cosinus.

Området innefattar materialteknik, materialbeteckningar och bearbetbarhet för vanliga bearbetningsmaterial. Metallurgi och värmebehandling ingår också.

Området behandlar form- och lägetoleranser och hur man mäter dessa. Allmän mätteknik och ytor, ytintegritet och ytjämnhet.

Området innefattar produktionsteknik och produktionsekonomi ur ett beredningstekniskt perspektiv. Omställning och Lean produktion.

Området innehåller ritningsläsning ur ett mer avancerat perspektiv. Ritningstolkning är ett viktigt moment. Form- och lägesymboler behandlas samt allmänna ritningsregler.

Området behandlar skärande verktyg och skärprocesser. Skärdataberäkningar, allmän skärteknik, vändskär och skärsorter.

Området omfattar teknisk engelska ur ett bearbetningstekniskt perspektiv. Allmänna glosor, maskin- och verktygstermer. Mätning, verktyg och skärteknik.

Teknik - svart

SVART CERTIFIKAT

Det svarta certifikatet säkerställer kompetens för skärteknisk produktionsutveckling och är för tillfället under revision.

Kvalitetssäkrat

Huvudman för systemet är Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige som ansvarar för systemets drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning.

Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet.

Systemet revideras vart tredje år.