Attraktivitet inom svensk industri

Attraktivitet och Strategisk Kompetensförsörjning – ASKII

ASKII är den andra iterationen av projektet Attraktivitet och Strategisk Kompetensförsörjning, en satsning på metallindustrins kompetensförsörjning utlyst av innovationsprogrammet Metalliska material. Det största fokuset inom ASKII har varit att utröna hur ungdomar ser på sitt framtida yrkesliv och arbetsgivare, samt vilka kanaler de använder för att fatta beslut om sin framtida yrkesresa. Detta blir viktig information till metallindustrins branscher, arbetsgivare och utbildningsanordnare, och något som de bör spegla sitt yrkeserbjudande mot i sina rekryteringsansträngningar.

Vägledningens roll och betydelse:

 • En vanlig missuppfattning bland arbetslivets företrädare kring studie- och yrkesvägledare är att de ska styra individer mot branscher med arbetskraftsbrist
 • studie- och yrkesvägledare har ett grundläggande uppdrag; att ge varje individ fullödig, opartisk information och vägledning så att denne kan göra ett väl underbyggt val utifrån sina intressen och förutsättningar
 • studie- och yrkesvägledarens uppdrag kräver trovärdigt och autentiskt informationsmaterial som speglar den verklighet som faktiskt råder i yrket.

Ungdomars närvaro på Internet:

 • Arbetsgivare och utbildare som vill nå ungdomar med attraktiv information bör anpassa sin kommunikation för att nå fram
 • för att kunna nå rätt person i rätt ålder måste budskapet finnas i rätt kanal
 • vid val av kanal på internet och sociala medier gäller det att tänka igenom vilka som skall ta emot budskapet och i vilken fas; exempelvis informationssökande eller i begrepp att ta beslut kring vilken utbildning de skall söka.
 • Instagram, Snapchat och TikTok är de kanaler som barn och ungdomar använder mest och oftast.

Kanaler och utformning:

 • Tonalitet och budskap bör fokusera på mottagare och kanal
 • välj media bäst lämpat för en specifik kanal och hur långt/omfattande budskapet skall vara
 • tänk på att använda olika budskap men med en tydlig röd tråd genom de olika kanalerna
 • att återanvända samma material må vara enkelt, men kan bli dyrt i relation till uppnådd effekt
 • för att nå ut brett med budskap till barn och ungdomar på internet och genom sociala medier bör olika kanaler kombineras för bäst effekt
 • det är också viktigt att välja rätt mätvärden, alltså vad i de olika budskapen och insatserna som skall mätas.

Stor och stark eller kraften av många små:

 • I förstudien ASK, till grund för projektet ASK II, gjordes en kartläggning över aktiviteter som kunde bidra till ökad attraktivitet för metallindustrins bransche
 • flera av de aktiviteter som lyftes fram som särskilt livskraftiga var sådana som kunde upprätthålla resurser gällande personal, lokaler och utrustning
 • ur ett socioekonomiskt perspektiv står Sverige inför en gigantisk utmaning om inte branscher med företrädesvis mindre och medelstora företag kan utveckla lösningar för sina aktuella och framtida rekryteringsbehov
 • samsyn mellan kommun, utbildningsanordnare och näringsliv kan leda till samverkan för att hålla programmen uppdaterade, av hög kvalitet och med industriell relevans.

Samarbete mellan skola och näringsliv:

 • Samarbete mellan skola och samhälle är alltid av godo. Näringslivets olika branschföreträdare bör göra sitt bästa för att främja samarbete med olika skolformer och förmå företag att erbjuda studiebesök, prao-, APL- och LIA-platser
 • inom ramen för projektet ASK II har en virtuell fabrik och ett virtuellt studiebesök konstruerats
 • här ges information om de produkter man tillverkar och vilka miljö- och hållbarhetsmässiga ansvar som präglar företaget
 • sedan får besökaren prova på två av de olika produktionsmetoder som finns i fabriken: pressgjutning och skärande bearbetning

Megatrender inom industrin:

 • Ett antal globala megatrender leder till att vi de kommande 10 åren sannolikt får uppleva den största och mest omvälvande industriella omställningen någonsin – främst inom miljö och automatisering
 • sannolikt kommer dagens ungdomar uppleva denna utveckling som positiv då man dels har ett stort miljöengagemang, dels höga förväntningar på ett intressant och meningsfullt jobb.
 • flera studier indikerar att en gymnasieexamen inom ett relevant område blir minimikravet för tillträde till framtidens industriarbeten – eftersom ca 20 % av dagens ungdomar lämnar gymnasieskolan med ofullständigt slutbetyg, innebär detta en stor utmaning
 • skolan och industrin måste samverka för att hitta de faktorer som motiverar ungdomar att välja och slutföra industrirelevanta utbildningar och de incitament som får den befintliga arbetskraften att kontinuerligt vilja fortbilda sig.
 • industrin måste också rikta ett särskilt intresse mot det underrepresenterade könet (läs kvinnor) samt mot personer med utländsk härkomst, dessa grupper spelar en avgörande roll för industrins framtida kompetensförsörjning.