Ny regel i Avfallsdirektivet 2008/98/EG från och med den 5 januari 2021

Anmälan av ämnen i varor till SCIP-databasen

Inom EU finns ett uttalat mål om giftfria materialkretslopp. Den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har tagit fram en SCIP-databas dit leverantörer av varor skall anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen. Regeln träder i kraft den 5 januari 2021 och gäller för tillverkare, importörer och distributörer. Informationen skall senast lämnas när varan släpps ut på marknaden – det vill säga när varan tillgängliggörs eller överlåts till någon annan.

Läs mer om hur du som medlem i Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige påverkas av regeln: https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/avfallsdirektivet

Länk till kandidatförteckning, på engelska. https://echa.europa.eu/sv/registry-of-svhc-intentions
Förteckningen uppdateras två gånger per år.