Teknikrådet

TEKNIKRÅDETS UPPDRAG

Teknikrådet ansvarar för att tillsammans med verksamhetens medarbetare utforma, följa upp och revidera Skärteknikcentrums Teknikagenda. Agendan är ett styrdokument för insatser och aktiviteter som genom aktiv samverkan med ledande produktneutrala ska skapa förutsättningar för Skärteknikcentrums medlemsföretag att utveckla skärteknisk kompetens och färdighet som ger konkurrensfördelar i ett nationellt och internationellt perspektiv.

TEKNIKAGENDAN

Teknikagendan beskriver de utmaningar som Skärteknikscentrums verksamhet med inriktning teknik och produktionsutveckling bör koncentrera sig kring. För varje utmaning formulerar Teknikrådet prioriterade insatsområden som kan möta de utmaningar som identifierats. Dessa utgör riktlinjer för Skärteknikcentrums verksamhetsplanering både på kort och lång sikt.

Teknikseminarier – kunskap om ny teknik ska göras tillgänglig på ett överskådligt och lätt tillgängligt sätt genom teknikseminarier tillsammans med de forskningsutförare som finns i nätverket.

Ingenjörsforum – medlemsföretagen ska erbjudas hjälp i teknikspecifika frågor och problem genom ett strukturerat sätt att få kontakt med relevanta forskningsutförare.

Utveckling av viktiga teknikområden – strategiskt viktig teknikkunskap ska utvecklas tillsammans med medlemsföretag genom medlemskap i Chalmers MCR, Processvätskecentrum och i samarbete med andra utvalda forskningsaktörer.

Forskningsagendor – Skärteknikcentrum ska utvecklas till en viktig aktör för att säkerställa att branschens intressen och behov tillvaratas när nationella agendor för forskning och utveckling inom det produktionstekniska området planeras och beslutas.

Industri 4.0 – medlemsföretagens kännedom om digitaliseringens möjligheter och förutsättningar för ökad användning av digital teknik ska stärkas genom egna initiativ och i samverkan med andra.

Skärteknisk digital handbok – skärteknisk kunskap ska samlas och göras tillgängligt för branschen på ett sätt som gör den enkel att använda i vardagens beredningsarbete.

Teknikspaning – i samarbete med forskningsaktörer och ledande teknikutvecklare ska Skärteknikcentrum ge medlemsföretagen fortlöpande tillgång till kvalitetssäkrade nyheter inom viktiga teknikområden.

Samverkansstruktur forskning – former för organiserad samverkan mellan Skärteknikcentrum, medlemsföretag och ledande teknikutvecklare och tekniksamordnare ska utvecklas på sikt.

Teknikrådet

Teknikrådet utses av Skärteknikcentrums styrelse med en mandatperiod på två år. I rådet eftersträvas en representation från medlemsföretagen, forskningsutförare och storföretag.
Teknikrådet utser själva sin ordförande.

Martin Ivarsson, Landeryds Mekaniska Verkstadsaktiebolag, medlemsföretag Skärteknikcentrum, ordförande
Peter Krajnik, Chalmers MCR, forskningsutförare
Goran Ljustina, Volvo Cars, storföretag
Olof Wixe, Dormer Pramet, verktygsleverantör
Thomas Björk, Ovako, materialleverantör

Teknikrådet genomför två arbetsmöten per år, men mindre arbetsmöten kring specifika frågor där några ur rådet deltar kan också förekomma. Mötena genomförs på olika medlemsföretag eller företag i Skärteknikcentrums nätverk.

Kontakta Lasse Kjellberg om du som medlemsföretag är intresserad av att medverka eller vill veta mer.